Rzymskokatolicka Parafia
św. Jakuba Apostoła
w Chlewicach

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Zasady przygotowania do bierzmowania w naszej parafii 2021/2022
01/09

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA W ROKU 2021/2022

 

 • Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:
 • Na rozpoczęcie przygotowania kandydaci przynoszą do kościoła zgodę rodziców, która jest warunkiem formalnego rozpoczęcia przygotowania.
 • Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne o godzinie 10.00. Kandydaci uczestniczą w liturgii na miejscach wyznaczonych w świątyni, biorą czynny udział w liturgii poprzez włączenie się w przygotowanie czytań, śpiewu psalmu i pieśni. Wraz z dziećmi komunijnymi kandydaci tworzą grupę, z którą pan organista prowadzi śpiew.
 • Udział w zbiórkach ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w październiku i innych.
 • Systematyczna spowiedź święta (raz w miesiącu).
 • W każdy I piątek miesiąca uczestniczy w adoracji Najświętszego Sakramentu i Mszy świętej.
 • Kandydat powinien także uczestniczyć w ciągu roku w  nabożeństwach okresowych: różaniec  (październik), Droga Krzyżowa i gorzkie Żale (Wielki Post), maryjne (maj) i do Serca Pana Jezusa (czerwiec).
 • Uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych i adwentowych.
 • Systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie szkolnej.
 • Systematyczny i zaangażowany udział w spotkaniach dla kandydatów przy Parafii w terminach ustalonych odgórnie. Każdy kandydat musi mieć ćwiczeniówkę „ Otrzymacie Jego moc” oraz indeks. Spotkania formacyjne odbywać się będą w sobotę o godzinie 11.00 w kościele.        
 • Do pobrania:
 • zgoda rodziców
 • instrukcja o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania
 • rodo

Ogólne zasady przygotowania do bierzmowania 2021
01/09

 

ZNACZENIE SAKRAMENTU

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie;
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem;
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1303)

Bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Przyjęcie go jest świadomym potwierdzeniem wiary otrzymanej na chrzcie i wymaga gotowości, by w sposób dojrzały i odpowiedzialny wyznawać swoją wiarę i bronić jej.

 

FORMALNOŚCI

Sakrament bierzmowania musi być poprzedzony odpowiednim przygotowaniem duchowym i formalnym i obejmuje ostatnią klasę Szkoły Podstawowej. Oczywiście do tego sakramentu mogą przystąpić także osoby starsze. Nie jest on bezpośrednio związany z wiekiem, ani ze szkołą.

Miejscem przyjmowania sakramentu bierzmowania i przygotowania do niego, poza sytuacjami nadzwyczajnymi, jest własna parafia – parafia miejsca zamieszkania (a nie np. parafia szkoły).

Dokumentem koniecznym do dopuszczenia do Sakramentu Bierzmowania jest skrócony akt chrztu.

W przypadku osób spoza parafii (według aktualnego miejsca zamieszkania – nie zameldowania), konieczna jest zgoda własnego proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania.

 

Warunki, które musi spełnić kandydat do Sakramentu Bierzmowania:

 • w każdą niedzielę i wyznaczone święto uczestniczyć we Mszy św. wewnątrz kościoła;
 • sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej, starannie prowadzić zeszyt z religii;
 • zaliczyć w wyznaczonych terminach obowiązujący materiał, tj.: zadane modlitwy i pytania;
 • uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych, Roratach, Rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych, nabożeństwach pasyjnych i nabożeństwach majowych;
 • odpowiednio zachowywać się w kościele i na katechezie;
 

ŚWIADKOWIE

Świadkami przy Sakramencie Bierzmowania mogą być osoby, które przyjęły: Sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania i są osobami wierzącymi i praktykującymi.

Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub niemający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko „od święta”, nie uczęszczający na katechezę szkolną).

Świadkowie spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenia swojego księdza proboszcza, iż mogą pełnić tę funkcję.

 

Miesiąc pażdziernik
07/10

Kandydaci prowadzą modlitwę różańcową we wtorek i środę.
W pierwszą niedzielę miesiąca prowadzą adorację Najświętszego Sakramentu w ramach celebracji liturgicznych.
Spotkania z kandytami do bierzmowania w każdą sobotę o godz. 11.00 w kościele

Po co nam dary Ducha Świętego?
07/10

Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem.


Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka. Wraz z wyborem Boga i zapoczątkowanego przez Syna Bożego - Jezusa Chrystusa - królestwa Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła - Ciała Chrystusa. W ten sposób wkracza w nową jakość swojego życia, otrzymując przy tym żywotną siłę, której źródłem i dawcą jest Chrystus. Trzeba również zaznaczyć, że wydarzenia te w żadnym wypadku nie przeszkadzają w realizacji własnego życia. Pomagają natomiast w osiąganiu pełni człowieczeństwa ofiarowanego przez Boga.
Nazywając bierzmowanie1 sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go chrześcijanin zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym. Znaczenie tego sakramentu można przyrównać do wydarzeń związanych z zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała się dla świata widzialnym znakiem udzielonego światu daru zbawienia (Dz 2, 1—47). W następstwie czego Apostołowie napełnieni Jego mocą odważnie zaczęli głosić ówczesnemu światu dobrą nowinę o zbawieniu.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest InnyWymiarStron, siedziba: Katowice, Gliwicka 234/112.