Krąg biblijny

Istotą tej metody jest wspólnotowe rozważanie słowa Bożego prowadzące do spotkania z Chrystusem. Wszystkie., osoby siadają w kręgu, a prowadzący spotkanie dba o jego przebieg według planu:

1. Wprowadzenie – prowadzący przedstawia temat spotkania.

2. Odkrycie – uczestnicy czytają wyznaczony tekst z Pisma Świętego i wypowiadają się na jego temat. Prowadzący stawia pytania, aby skierować myśli na odkrywane prawdy tekstu.

3. Zrozumienie – wszyscy członkowie grupy wspólnie analizują tekst. Odkrycie prawd Bożych ma prowadzić do zrozumienia wezwania, które Bóg kieruje do każdego człowieka w słowie Bożym, oraz zrozumienia wymagań, jakie stawia ono wszystkim wierzącym. W tej części spotkania każdy może wyrazić swoje odczucia, obawy, potrzeby i problemy związane z wiarą.

4. Zastosowanie – uczestnicy podejmują postanowienia: co chcieliby zmienić we własnym życiu w związku z poznaną prawdą.

5. Spotkanie kończy modlitwa spontaniczna, w której uczestnicy dziękują Bogu za poznane prawdy w słowie Bożym.