KONTAKT

Dane kontaktowe

Adres:
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Św. Jakuba Apostoła w Chlewicach
ul. 16 Stycznia 20, Chlewice,
29 -130 Moskorzew
Tel. +48 34 354 61 27

Proboszcz:
Tel. +48 34 354 61 27

Numer konta parafialnego:
Bank Spółdzielczy
04 85250002 0020 0200 1850 0003

Formularz kontaktowy

Poprzez kon­takt e-mail nie jest moż­li­we zała­twie­nie spraw kan­ce­la­ryj­ny­ch, w tym rezer­wo­wa­nie ter­mi­nów ślu­bu czy chrztu. Wszel­ki­ch infor­ma­cji na te tema­ty nale­ży zasię­gać oso­bi­ście w kan­ce­la­rii para­fial­nej.